Regulamin

Regulamin konkursu

1. Idea Konkursu:

Mój róg ulicy, mój mały kawałek świata, ale tu też coś się dzieje jak wszędzie na świecie…
Temat II edycji naszego konkursu : „Tu gdzie jestem, jestem szczęśliwy”

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze te najlepsze, które zostaną wyeksponowane w centrum miasta Bydgoszczy, pozostałe opublikujemy na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik i sposobów wyrazu, korzystania z najnowszych aplikacji, jak i tradycyjnych technik fotograficznych.

2. Nagrody i wyróżnienia:

– Nagrodą Główną w konkursie jest kamera GoPro Hero 3 White Edition

– Najlepsze prace zostaną również wyeksponowane w formie wielkoformatowych wydruków na specjalnej wystawie plenerowej w przestrzenie miejskiej

3. Zasady zgłaszania:

3.1. Jeden autor ma prawo przysłać maksimum 3 zdjęcia.

3.2. Przyjmowane będą fotografie zarejestrowane dowolną techniką, przesłane w formacie cyfrowym JPG, w rozdzielczości 3400px  na dłuższym boku.

3.3. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć dane mailowe i telefoniczne autora/autorów.

3.4. Zdjęcia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: konkurs@wytworniamarzen.pl

3.5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014 roku.

3.6. Nie ma ograniczeń wiekowych.

3.7. Nie będą brane pod uwagę materiały zawierające obrazy seksu i przemocy.

3.8. Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej licencji na jego prezentację w ramach projektu II MOBILNE MUZEUM CZYLI SZTUKA JAK PROSZEK DO PIECZENIA oraz zgody na jego zamieszczenie na stronie fundacji WYTWÓRNIA MARZEŃ i w materiałach informacyjnych dotyczących wymienionych projektów.

3.9.Osoba biorąca udział w konkursie poświadcza, że jest wyłącznym autorem zdjęć

4. Jury Edyta Ganc, Arkadiusz Wojtasiewicz, Marcin Szpak

4.1. Organizatorzy powołają kompetentne jury do oceny nadesłanych prac, które przyzna nagrodę oraz wybierze zdjęcia do ekspozycji.

4.2. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców i przyznanie nagrody nastąpi w Bydgoszczy, 12 lipca 2014.

4.3. Decyzje jury konkursu nie podlegają odwołaniu.

4.4. Nie istnieje możliwość przekazania nagrodzonym ekwiwalentu finansowego za przyznaną nagrodę rzeczową.

5. Organizatorzy konkursu

Fundacja Wytwórnia Marzeń

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz

6. Postanowienia końcowe

W sprawach dotyczących konkursu, nie ujętych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma główny organizator – Fundacja Wytwórnia Marzeń